Projectes en exposició

En aquest apartat podeu consultar els expedients urbanístics que es troben en el tràmit d’informació pública

Projecte d’ampliació de cobert agrícola al mas Llapart

– Projecte del Pla especial urbanístic per a l’ampliació del mas Can Buch

 – Projecte d’urbanització d’una parcel·la industrial