Ordenances municipals

RESUM DE LES ORDENANCES VIGENTS

1.- ORDENANCES GENERALS

1.1 O.F GENERAL DE GESTIÓ

1.2 O.F GENERAL SOBRE INSPECCIÓ

1.3 O.F GENERAL SOBRE RECAPTACIÓ

1.4 O.F GENERAL DE CONSTRIBUCIONS ESPECIALS

2.- IMPOSTOS OBLIGATORIS

2.1 O.F SOBRE IMPOST MUNICIPAL SOBRE BENS IMMOBLES

2.2 O.F DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

2.3 O.F SOBRE REGULADORA DE L’IMPOST MUNICIPAL DE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

3.- IMPOSTOS POTESTATIUS

3.1 O.F IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS. INSTAL.LACIONS I OBRES

3.2 O.F SOBRE IMPOST INCREMENT DEL VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA

4.- TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROF. DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

4.1 O.F REG. DE LES TAXES PER OCUPACIÓ O APROF. ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA

4.2 O.F. REG. DE LA TAXA APROF. DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES DE SERVEIS

4.3 O.F REG. DE LES TAXES PER ENTRADES DE VEHICLES I RESERVES

5.- TAXES PER REALITZACIÓ D’ACTIV. ADMINIST. I PRESTACIÓ DE SERVEIS

5.1 O.F SOBRE TAXA PER INSPECCIÓ DE LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC

5.2 O.F REG. DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

5.3 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA LLICÈNCIA OBERTURA ESTABLIMENTS

5.4 O.F REG. DE LA TAXA DEL SERVEI DEL CLAVEGUERAM

5.5 ORDENANÇA FISCAL TAXA SERVEI RECOLLIDA I TRACTAMENT ESCOMBRARIES I RESIDUS

5.6 O.F SOBRE TAXA PER SERVEI CEMENTIRI MUNICIPAL

5.7 O.F SOBRE LA TAXA PER CONNEXIONS DE CLAVEGUERES PER ESCOMESA

5.8 O.F TAXA PER IMMOBILITZACIÓ I RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA

5.9 O.F REG. DE LA TAXA DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE MUNICIPAL

5.10 ORDENANÇA FISCAL EXPEDICIO DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

5.11 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA TRAMITACIÓ DE LES INSPECCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA ALS ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC

6.- PREUS PUBLICS

6.1 ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS

ALTRES ORDENANCES

7.- ORDENANCES REGULADORES

7.1 ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA INSTAL.LACIONS RADIOCOMUNICACIO

7.2 ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC

7.3 ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS

7.4 O.MUN. REG. EXPEDICIÓ LLICENCIES DE PRIMERA OCUPACIO

7.5 ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE SOROLLS I VIBRACIONS

7.6 ORDENANÇA CONCESSIO SUBVENCIONS FOMENT NATALITAT.

7.7 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA CONSERVACIO I NETEJA DE SOLARS I PARCEL·LES.

8.- REGLAMENTS

8.1 REGLAMENT DE PETICIÓ LLICENCIES URBANISTIQUES

8.2 REGLAMENT DEL SERVEI DE L’AIGUA POTABLE

8.3 REGLAMENT DELS CEMENTIRIS

8.4 REGLAMENT DE REDACCIO DEL BUTLLETI MUNICIPAL

8.5 REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS

8.6 REGLAMENT REG. ACTIVITATS OBERTURA ESTABLIMENTS I COMUNICACIÓ