Ordenances municipals

RESUM DE LES ORDENANCES VIGENTS

1.- ORDENANCES GENERALS


2.- IMPOSTOS OBLIGATORIS


3.- IMPOSTOS POTESTATIUS


4.- TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROF. DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL


5.- TAXES PER REALITZACIÓ D’ACTIV. ADMINIST. I PRESTACIÓ DE SERVEIS


6.- PREUS PÚBLICS